Daňové priznanie za rok 2018 — čo všetko by ste mali vedieť

Uctovny rok je za nami. Fyzicke aj právnicke osoby teraz caka podanie danoveho priznania. Aby ste si splnili povinnosti voci statu a podali danove priznanie vcas, pripravili sme si pre vas kratky prehlad zakladnych informacii k dani z prijmov.

Lehoty na podanie daňového priznania

Na podanie daňového priznania za rok 2018 v riadnom termíne máte čas do 1.4.2019. Ak požiadate o odloženie termínu na podanie, budete mať čas do:

  • 1.7.2019 pre daňovníkov, ktorí zdaňujú len tuzemské príjmy,
  • 1.9.2019 ak sa jedná o daňovníka, ktorý zdaňuje príjmy, ktorých súčasťou sú aj zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

Opravné daňové priznanie

Ak zistíte, že ste v daňovom priznaní urobili chybu, môžete podať opravné daňové priznanie. Pozor však na stanovený termín — musíte to stihnúť pred uplynutím stanovej lehoty na podanie priznania.

Daňové priznanie fyzických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018 má každá fyzická osoba, u ktorej výška celkových zdaniteľných príjmov v roku 2018 presiahla 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane. Vyjadrené v číslach je to 1 915,01 €. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká aj vtedy, ak daňovník dosiahol daňovú stratu alebo ak ho k podaniu priznania vyzve správca dane. Rozlišujeme dva typy daňového priznania fyzických osôb:

  1. Daňové priznanie typu A— podáva ho fyzická osoba, ktorá má príjmy len zo závislej činnosti, teda zo zamestnania.
  2. Daňové priznanie typu B — podáva ho fyzická osoba, ktorá má okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy. Napríklad zo samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu či predaja nehnuteľnosti.

Fyzické osoby môžu podávať daňové priznanie osobne na pobočke daňového úradu alebo elektronicky. Daň je každý daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Sadzby dane pre fyzické osoby

Pre zdanenie príjmu fyzických osôb stanovuje zákon dve sadzby:

  • Základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby 19%. Touto sadzbou je zdanený príjem fyzickej osoby, ktorý nepresiahne výšku 176,8 násobku sumy životného minima pre rok 2018. Vyjadrené v číslach je to 35 268,06 €.
  • Zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby 25%. Zdaňuje sa ňou príjem, ktorý presiahne 176,8 násobku sumy životného minima pre rok 2018.

Preddavky  a sadzba dane právnických osôb

Príjmy právnických osôb za rok 2018 sú zdaňované sadzbou 21%. Právnické osoby majú povinnosť platenia preddavkov na daň v závislosti od výšky dane za predchádzajúci rok. Táto povinnosť vzniká ak:

  • výška dane za predchádzajúci rok presahuje 2 500 € a je vyššia alebo rovná 16 600 € (v tomto prípade platí právnická osoba štvrťročné preddavky na daň),
  • výška dane za predchádzajúci rok presahuje 16 600 € (v tomto prípade platí právnická osoba mesačné preddavky na daň).

Platí, že ak daňová povinnosť nepresahuje sumu 5 €, tak sa daň vypočítaná v daňovom priznaní neplatí. Obdobne pri vzniku preplatku na daň, sa tento vypláca len ak je vyšší ako 5 €.

Daňové priznanie právnických osôb

Daňové priznanie právnických osôb je povinná podať každá právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo miesto vedenia v Slovenskej republike. Vzťahuje sa aj na zahraničné právnické osoby, ktorým plynú príjmy zo zdrojov v Slovenskej republike. A to v tom prípade, ak sa u nich daň nevyberá zrážkou alebo je možné považovať zrazenú daň za preddavok na daň. Od 1.1.2018 je každá právnická osoba povinná podávať daňové priznanie elektronicky.